ZEMLJIŠKI KATASTER

 • -ureditev meje, obnova meje, izravnava meje
 • -parcelacija, združitev parcel
 • -vris objektov v zemljiški kataster
 • -sprememba bonitete zemljišča

KATASTER STAVB

 • -izdelava etažnega načrta, vpis v kataster stavb
 • -vloga za hišno številko

INŽENIRSKA GEODEZIJA

 • -zakoličba
 • -geodetski načrt za graditev objekta, za pripravo lokacijskega načrta, ...
 • -geodetski načrt po končani gradnji
 • -opazovanje posedanja objekta
 • -niveliranje

KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

 • -vzpostavitev in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture (GJI)
 • -izmere komunalnih vodov in naprav
 • -nastavitve in vzdrževanje GIS-a
 • -svetovanje